Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid / Overeenkomst
Artikel 4 : Persoonsgegevens
Artikel 5 : Aanbod
Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
Artikel 7 : Verzendkosten
Artikel 8 : Levering
Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 : Retour
Artikel 11 Intellectueel eigendom
Artikel 12 : Overmacht
Artikel 13 : Schadevergoeding
Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 : Definities
1.1 Creas workshops staat bij de Kamer van Koophandel Groningen ingeschreven als Eenmanszaak nummer 69812551.
1.2 Onder klant wordt verstaan: iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Creas workshops een bestelling plaatst.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 2 : Identiteit van de ondernemer
Creas workshops
De Reade Klaver 129271LG De Westereen, NL
E-mailadres: info@creasworkshops.nl
KvK-nummer: 69812551
Banknaam: RABOBANK
NL85 RABO 0324 5108 61 t.a.v. S.J.ALMA- HUIZINGA

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 3 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij webshop Van Creas workshops.
2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Creas workshops.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Creas workshops behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 3.1 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Creas workshops komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Creas workshops gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 Creas workshops acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen door ons worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
• Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 5 : Aanbod
5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Creas workshops met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Creas workshops garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie, foto’s e.d. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met info@creasworkshops.nl. Indien uw klacht gegrond is zal Creas workshops passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvatting, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Creas workshops niet aan haar aanbod worden gehouden.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Creas workshops vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 Creas workshops behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend- en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en klikt op “afrekenen”.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL, Paypal en door middel van overschrijving naar bankrekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is. Indien de betaling na het verstrijken van 5 werkdagen nog niet binnen is heeft Creas workshops het recht om de bestelling te annuleren, Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 De verzendkosten worden berekend per order. Wij hanteren standaard verzendkosten, ongeacht het aantal producten en ongeacht het gewicht. Dit zijn de tarieven: Pakketpost binnen Nederland: € 4,95, België: € 9,25. Brievenbuspost binnen Nederland: € 2,95, België: €4,95
Alle producten worden zorgvuldig verstuurd. 7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/ of invoerrechten.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 8 : Levering
8.1 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van TNT post.
8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat Creas workshops de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Binnen Nederland levert Creas workshops de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Creas workshops . Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.
8.4 Wanneer meerdere producten besteld worden, kan het zijn dat dit in meer dan 1 verzending wordt geleverd. De extra kosten van nalevering worden door Creas workshops bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 10 : Retour
Verzwaringsdekens worden op maat gemaakt en kunnen niet retour.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Creas workshops of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 13 : Schadevergoeding
13.1 Creas workshops kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Terug naar de inhoudsopgave